Minnen från Algot Bengtssons Skeppshandel Skriv ut
Skrivet av Administrator   
2011-04-04 12:27

En skeppshandel var en handel utöver det vanliga. Här fanns livsmedel av alla de slag, färskvaror såsom kött- och mejeriprodukter, liksom grönsaker inköptes i närliggande affär "Träd- gårdsprodukter".

Den stora kundgruppen var fartyg av alla de slag. Fartyg från skilda länder anlöpte hamnen, med laster av t.ex. copra, bönor, olja i bulk. På hösten var det fröskutor i hundratal. År 1946 kom avmagnetiseringsstationen till Karlshamn. En av tre i vårt land. Det betydde ett stort uppsving, för Karlshamns skeppshandlare. Den största skeppshandeln av dessa var Algot Bengtssons. Under tio år (1957-1967) arbetade jag där. Oförglömliga år! När fartygen
anl√§nde var det br√•ttom. Ibland fick cheferna g√• ombord p√• natten, f√∂r att kunna leverera varorna tidigt p√• morgonen. √Ąven julafton kunde vi arbeta fram till kv√§llningen med leveranser. Det var mycket livsmedel.

Detta på grund av läget ute i Europa åren efter krigsslutet. Algot Viking Bengtsson startade i december år 1908 sin affärsrörelse i kvarteret Stockholm 8, Ågatan 12, under namnet "Algot Bengtssons Skeppshandel". Affären började i mindre skala, men utvecklades snabbt till en
betydande rörelse. Kundkretsen omfattade förutom stadsborna även skärgårdens fiskarbefolkning. För dessa klappade Algots hjärta varmt.

Fiskarna hade det under vintern ofta svårt, när isen lade hinder för fiske. Men ingen gick "ohulpen" från hans affär. Sonen Sven Börje inträdde i firman efter avslutade studier. Inom Karlshamns Köpmannaförening hade både far och son förtroendeuppdrag. Algot Bengtsson avled år 1944. Den yngre sonen Bror Gunnar inträdde då i firman, och bröderna drev skeppshandeln vidare med framgång. År 1946 inköptes fastigheten, i vilken affären låg, och under år 1947 moderniserades hela byggnaden. Skeppshandeln och speceriaffären bedrevs i var sin lokal utåt gatan.

I trädgården bakom fastigheten uppfördes stora magasin. Dessa inrymde även frilager för vin, sprit och tobaksvaror, avsedda för de fartyg, som gick på utlandet. Detta räknades som proviant. Frilagret fick ej beträdas utan tulltjänstemans närvaro. (Frilagret var låst - en nyckel för tullen, en nyckel för skeppshandeln, båda måste närvara för att kunna öppna dörren och leverera beställningen). Bestämmelserna var stränga, på det att ingen skulle
kunna utnyttja de billiga priserna där.

Sjöfarten ökade betydligt under 1950- och 60-talet och avmagnetiseringsstationen (på grund av minfaran efter världskriget) drog både Marinens och Handelsflottans fartyg till Karlshamn. Många utländska ska fartyg angjorde vår hamn. Provianteringen till dessa fartyg omfattade allt. Från djurkroppar till mjölk, bröd och grönsaker. Förutom tågvirke, stållinor, kätting, färg, fotogen/vanolen, smörjolja på fat. I hamnen fanns även en bunkerbåt för oljeleveranser, ekolod, sjökort, schacklar, kauser, syskonhakar (hakar till skot), karbinhakar, sjömansgarn, segelgarn, märling, skeppsdrev, fotogenlampor, karbidlampor, skeppsklockor, ålaryssjor, grästross med mera.

Det var mycket bråttom när ett fartyg skulle provianteras, kajkostnaderna var dyra. En lastbil anskaffades och personalen uppgick ibland till cirka 10 personer. I fiskhamnen ute i Vägga öppnades sedermera en filial. På somrarna blev det extra rush och postbåten "Svea" transporterade otaliga paket ut till sommargästerna i skärgården. För Algot Bengtssons var inget omöjligt. Det gällde att anskaffa varor av nästan otroliga önskemål!!!

Aktiebolag inom familjen bildades år 1960. År 1973 avled Gunnar Bengtsson. Sonen Stellan övertog affären är 1976 tillsammans med Staffan Lewell. Året därpå uppnådde Sven Bengtsson pensionsålder. På grund av minskad sjöfart och ökad konkurrens från annat håll, blev det sämre tider för skeppshandeln. Efter diverse turer med nya ägare i kortare perioder upphörde Algot Bengtssons Skeppshandel år 1987 En epok inom Karlshamns hamn var slut.

Glädjande nog har Blekinge Sjöfartsmuseum i Karlshamn låtit "skeppshandeln" återuppstå med de av Sven Bengtsson och hans maka Inga donerade föremålen. Bland annat den ursprungliga affärsinredningen från den tid då mjöl och socker med mera skopades upp i vita papperspåsar från de massiva trälådorna. Anm. Algot Bengtssons son var även medlem i Sveriges Skeppshandlarförbund. Det lär endast ha funnits ett åttiotal skeppshandelsaffärer
runt våra kuster.

(Fotnot:Ur Mona Nordahls, text i Blekinge √Öngbok&segel Nr 18-2004)

Text/  Mona Nordahl

Foto/Michael Stenqvist

Senast uppdaterad 2011-04-05 07:26